W Faktura Expert® utworzysz i wyślesz pliki JPK_VAT.
Przeczytaj, jak zrobić to szybko i bezbłędnie!

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT dotyczy wszystkich płatników podatku VAT wykonujących czynności opodatkowane i prowadzących ewidencję VAT. Duże i średnie firmy już teraz muszą wysyłać go elektronicznie na serwer ministerstwa finansów. Małe firmy i mikro przedsiębiorcy objęci zostaną tym obowiązkiem dopiero od stycznia 2018 r. Jeżeli więc prowadzisz sprzedaż opodatkowaną VAT i ewidencjonujesz ją na programie Faktura Expert®, możesz poprzez specjalny moduł stworzyć i przekazać plik JPK bezpośrednio do MF lub do swojego księgowego, który połączy sprzedaż z zakupami
i wyśle go w Twoim imieniu.

Czym jest plik JPK?

Plik JPK to struktura w schemacie xml, która przedstawia wszystkie dostawy i nabycia dokonane
w danym okresie. Wykazujemy w nim poszczególne dokumenty sprzedaży i zakupu w ujęciu poszczególnych pozycji Deklaracji VAT-7/7K. I tak: pola kwot netto oraz kwot podatku wskazane w strukturze JPK odpowiadają numeracji pól w deklaracji (np. pole nr 19 deklaracji VAT-7 dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22 i 23% – odpowiada polu K_19 w pliku JPK_VAT). Plik tworzony jest zawsze w ujęciu miesięcznym, bez względu czy składana deklaracja jest kwartalna, czy też miesięczna.

Struktura pliku JPK wymaga podania dodatkowych danych dotyczących Twojej firmy. Oprócz danych podmiotu używanych podczas standardowego wystawiania faktur, takich jak: pełna nazwa, adres firmy i NIP, należy w nim wykazać także inne, takie jak: Regon, Województwo, Urząd Skarbowy, Powiat, Gmina, czy też rozdzielenia numeracji domu od lokalu. Dane te uzupełnisz
w zakładce System-> Dane Firmy do JPK VAT
.

Następnie prezentowane są poszczególne pozycje ewidencji sprzedaży VAT. Wykażemy więc takie transakcje jak:

  • dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku;
  • dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w tym świadczenie usług,
    o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy;
  • dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%, 5%, 7% albo 8%, 22% albo 23%)
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca),
  • dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)

Wszystkie te transakcje obsłużysz w programie Faktura Expert®. Po wystawieniu faktury
w module Fakturowanie w odpowiedniej stawce VAT, trafiają one automatycznie
do Rejestru VAT, a stamtąd we właściwe pozycje pliku JPK.

Natomiast jeżeli chcesz, by faktura, którą chcesz wystawić została uwzględniona w pliku JPK
w pozycji Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, należy w Opcjach Fakturowania zaznaczyć znacznik "unijna" i wybrać stawkę 0%. Faktura "unijna" i dodatkowo "wewnętrzna" w standardowej stawce VAT zostanie zaewidencjonowana w pozycji "wewnątrzwspólnotowego nabyciu towarów", natomiast faktura z oznaczeniem "unijna" i "odwrotne obciążenie" - trafi do pozycji "dostawa poza terytorium kraju, w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy".

Podobnie przy zaznaczeniu "odwrotne obciążenie" i "wewnętrzna", dany dokument ujęty będzie w pozycji "dostawa towarów oraz świadczenie usług dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy" albo „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy”, w zależności od wybranej opcji po wydruku faktury.

Każda pozycja sprzedażowa, czyli poszczególna transakcja wykazywana jest w pliku JPK_VAT szczegółowo, poprzez wskazania jej: daty wystawienia, daty sprzedaży, jeżeli jest ona inna od daty wystawienia, numeru dokumentu, oznaczenia nabywcy (jego nazwę i identyfikator podatkowy), adresu oraz kwoty netto i kwoty podatku należnego.

Podobnie w drugiej części dotyczącej ewidencji zakupu VAT każda pozycja nabyć towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych lub też nabyć pozostałych, wykazywana jest w takich szczegółach jak: nazwa wystawcy, jego adres oraz numer NIP, numer faktury, kwotę netto
i kwotę podatku naliczonego oraz datę wpływu faktury. Jeżeli więc chcesz ewidencjonować w swoim programie zakupy, w bardzo podstawowym zakresie, jednakże wystarczającym z punktu widzenia plik JPK_VAT. Wystarczy w module Zakupy, wprowadzić dany dokument, wybierając odpowiedni rodzaj transakcji, nabycia pozostałe lub zakup środków trwałych.

Każda poszczególna część dotycząca podatku należnego, jak i naliczonego, kończy się podsumowaniem, tzw. sumą kontrolną, zawierającym liczbę wierszy oraz wielkość samego podatku. Program tworzy ją automatycznie, na podstawie wystawionych dokumentów sprzedażowych i zaewidencjonowanych pozycji zakupu.

Tworzenie JPK_VAT

Plik JPK_VAT utworzysz w zakładce Rejestry VAT. Wcześniej jednak należy ułożyć Rejestr VAT według miesiąca, za który ma powstać plik. Po wybraniu [Twórz JPK_VAT], program przetworzy dane i umieści transakcje w odpowiednie pola pliku. Utworzony plik trafia do okna wysyłki.

Przed wysłaniem zweryfikuj, czy w schemacie pliku zawarte są wszystkie transakcje danego okresu. Podglądu pliku JPK_VAT możesz dokonać poprzez opcje [Pokaż jako XML]. Drugą opcją zweryfikowania poprawności pliku jest [Pokaż jako VAT-7]. Ponieważ deklaracja VAT-7 oraz plik JPK_VAT powinny wzajemnie sobie odpowiadać, możesz w tym widoku sprawdzić zbiorcze kwoty wynikające z pliku JPK, które powinny mieć odzwierciedlenie w utworzonej deklaracji VAT-7.

Wysyłka JPK_VAT

Po zweryfikowaniu danych, możesz przystąpić do wysyłki pliku na serwery Ministerstwa Finansów. W tym celu należy wybrać opcje [Wyślij wybrane dokumenty do Urzędu], gdzie zostanie on przeanalizowany. Aby móc wysyłać JPK VAT w formie elektronicznej musisz posiadać ważny certyfikat kwalifikowany! Na chwilę obecną nie ma możliwości weryfikacji danymi autoryzującymi.

Po wysyłce zostanie mu nadany unikalny numer referencyjny, jednoznacznie identyfikujący przesłany plik. Po pozytywnej weryfikacji generowane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) zawierające numer referencyjny. Można je pobrać korzystając z przycisku [Pobierz UPO]. Podobnie jak w przypadku wysyłki e-deklaracji, jedynie prawidłowe UPO jest poświadczeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system pliku JPK. Pamiętaj, też, że komputer, z którego odbywać się będzie wysyłka, mieć zainstalowany system Windows (Vista, 7, 8) i skonfigurowany dostęp do Internetu.

Ważne:
Jeżeli natomiast wysyłkę dokonywać będzie Twoje biuro rachunkowe, wystarczy,
że utworzony w programie Faktura Expert® plik JKP, dołączysz do wiadomości emaila lub zapiszesz na nośniku
i przekażesz go, a on już dokonana dalszych czynności związanych z jego połączeniem ze swoim zawierającym dokumenty nabyć i sama wysyłką. Plik ten zapisuje się automatycznie po jego utworzeniu w folderze, w którym zainstalowany jest program w katalogu o nazwie JPK. Jeżeli biuro nie ma do tego odpowiednich narzędzi, możesz polecić mu nasz inny program JPK-Link®.

Sprawdź więc, czy posiadasz już moduł Rejestrów oraz Tworzenie i wysyłka pliku JPK, aby móc wywiązać się z obowiązku jego przesyłu? Jeżeli nie, możesz go niezwłocznie zakupić poprzez Centrum Serwisowe dostępne w Twoim programie Faktura Expert®.

Uwaga!
Oferta specjalna dla użytkowników programu Faktura Expert®: tylko do 2 października 2017 r. można kupić moduł Tworzenie i wysyłka pliku JPK
z rabatem 30%
.

PS.
Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami: fex@formsoft.pl lub pod tel. 76 854 79 58.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Data publikacji: 19.09.2017