Rejestry

Ten moduł umożliwia sporządzanie różnych zestawień dotyczących wystawionych dokumentów potwierdzających sprzedaż. Wystawione dokumenty trafiają automatycznie do właściwego rejestru.
Moduł Rejestry jest dostępny w pakiecie Faktura Expert® PREMIUM.

Moduł Rejestry zawiera:

  • Rejestr przelewów

  • Rejestr sprzedaży

  • Rejestr sprzedaży według osoby wystawiającej

  • Rejestr zakupów

  • Rejestr typów dokumentów

  • Rejestr VAT

  • Rejestr zapłat

  • Rejestr kontrahenta

Rejestr przelewów

Dzięki niemu wydrukujesz zestawienie wystawionych w danym okresie przelewów, uwzględniając ich rodzaj, czy czasookres lub kwotę. Możliwe jest sporządzenie rejestru dla wszystkich kontrahentów lub wyłącznie dla wybranego.

Rejestr sprzedaży

Pozwala na sporządzenie rejestru wystawionych dokumentów potwierdzających dokonaną sprzedaż w podziale na faktury i/lub ich korekty w ujęciu wartości netto lub brutto. Zestawienie można sporządzić dla konkretnego kontrahenta lub dla wszystkich w danym wybranym okresie czasu.

Rejestr sprzedaży według osoby wystawiającej

Rejestr ten wygeneruje podsumowanie sprzedaży dokonanej przez konkretnego wystawiającego, dzięki czemu możliwe będzie sporządzenie posumowania sprzedaży danego pracownika w danym okresie czasu w ujęciu netto lub brutto.

Rejestr typów dokumentów

Umożliwia podział wystawionych dokumentów sprzedaży według następujących ich typów: „zwykłe” (faktury, rachunki), korekty, wewnętrzem RR, marża, pro forma, zaliczkowe.

Rejestr VAT

Na podstawie wystawionych w danym okres (miesiąc/ kwartał) dokumentów sporządzany jest rejestr VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie rejestrów sporządzonych jedną z dostępnych metodą memoriałową według daty wykonania lub dodatkowo według daty wystawienia.

Rejestr Zapłat

Dzięki modułowi Twój program wyeksponuje niezapłacone i niedopłacone dokumenty, pokaże zbliżający się termin płatności i po jego upływie poinformuje o ilości dni zaległości, a w razie potrzeby pozwoli wyfiltrować dokumenty bez jakichkolwiek zapłat, niedopłaconych, ale także tych przepłaconych, zarówno z uwzględnieniem ich szczegółowych terminowości.

Dodatek ten daje możliwość analizy zobowiązań i należności dla poszczególnych kontrahentów u ujęciu pozycji rozliczonych (w pełni, przepłaconych) i nierozliczonych (całkowicie nierozliczonych i niedopłaconych). Zawiera historię dokonanych transakcji, dzięki czemu ułatwia kontrolę płatności przypadających na konkretny dzień lub dany okres, pokazując dokumenty zaległe więcej lub mniej dni na wyznaczony dzień.

Rejestr kontrahenta

Kontrolujemy tu obroty z naszymi kontrahentami. Możemy wybrać, czy mają być pokazywane kwoty brutto czy netto oraz wskazać odpowiedni czasookres, za który ma być sporządzone zestawienie. Kartoteki tworzone są automatycznie i na bieżąco, tak więc te przydatne informacje uzyskujemy bez dodatkowego nakładu pracy. Szczególnie, gdy prowadzimy kontrolę zapłat znajdziemy tu szybko dostępne źródło wyjaśnienia historii transakcji i płatności z danym kontrahentem.

Rejestr zakupów

W tym module zaewidenjonujesz dokonane w danym miesiącu zakupy w podziale na dwie kategorie kosztowe: nabycia pozostałe oraz nabycia środków trwałych. Program automatycznie wyliczy kwotę podatku na podstawie wpisanej wartości netto w odpowiedniej stawce VAT. Na ich podstawie tworzony jest rejestr VAT oraz plik JPK_VAT.
Moduł Rejestry jest dostępny w pakiecie Faktura Expert® PREMIUM.